Privacybeleid2018-09-11T23:23:12+02:00

Dit privacybeleid wordt beheerst door WEDOIO (gezamenlijk, “WEDOIO”, “wij”, “ons” of “onze” in dit privacybeleid) en is van toepassing op Wedoios bedrijf.

  1. Over Wedoio

De data processor is een bedrijf dat diensten klanten binnen verschillende industrieën. De processor ontwikkelt en verkoopt zijn eigen integratie-oplossingen en-diensten, evenals de hosting van eigen en op maat gemaakte oplossingen en systemen gebruikt door klanten om het bedrijf te optimaliseren door middel van deze integratie oplossingen en diensten, en Integratie met andere systemen van klanten.

In verband met de werking van Wedoios Business verzamelt en verwerkt Wedoio persoonsgegevens over huidige en potentiële klanten (hierna: klanten), partners en leveranciers met het oog op het vervullen van de doeleinden zoals beschreven in deze Privacybeleid. WEDOIO is gegevensbeheerder met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens voor deze doeleinden.

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of de Wedoios verwerking van persoonsgegevens als onderdeel van de werking van ons bedrijf, u hier contact met ons op:

Wedoio
Fruebjergvej 3
2100 Kopenhagen Ø
CVR-nr. 34 78 50 50

E-mail: info@wedoio.dk

  1. Gegevensbeveiliging is belangrijk voor ons

Voor ons is verantwoord omgaan met persoonsgegevens die worden verzameld als onderdeel van de werking van ons bedrijf van essentieel belang voor onze zakelijke doelstellingen en reputatie. In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe uw persoonlijke gegevens worden verzameld en gebruikt wanneer u klant, leverancier of partner van WEDOIO bent en hoe u toegang tot uw persoonlijke gegevens krijgen.

  1. Wat is persoonlijke informatie

Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. “identificeerbare natuurlijke persoon”: een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door middel van een Identifier, zoals een naam, een identificatienummer of een of meer elementen die uniek zijn voor de identiteit van een bepaalde persoon.

  1. Wat voor soort persoonsgegevens verwerken wij over u en waarom?

De informatie die wij over u verzamelen zal worden gebruikt voor verschillende doeleinden in verband met uw klantrelatie en de werking van Wedoios Business. De verzamelde informatie kan variëren afhankelijk van of u een klant, een leverancier of een zakenpartner bent, maar over het algemeen zal het informatie betreffende klantenadministratie, leveranciersbeheer en informatie betreffende Wedoios rechten en Verplichtingen.

Als u geen persoonlijke gegevens van uw site instuurt, kan dit betekenen dat Wedoio niet in staat zal zijn om haar verplichtingen ten aanzien van uw klant-of leveranciersrelatie te vervullen.

Wedoio verzamelt en verwerkt alleen gewone persoonsgegevens in verband met uw klant-of leveranciersrelatie met Wedoio.

Wedoio zal doorgaans de volgende informatie verzamelen:

Informatie over onze klanten

Informatie die u ons verstrekt wanneer u een klant van WEDOIO, met inbegrip van contactgegevens (bedrijfsnaam en adres), uw voorkeuren met betrekking tot marketing of communicatie, en informatie die u ons verstrekt als u contact met ons op met een vraag, Om een probleem te melden of wanneer u anderszins contact met ons opnemen als onderdeel van uw klantrelatie met Wedoio.

Informatie over onze leveranciers en partners

Informatie die u ons verstrekt in verband met het sluiten van een leverings-of samenwerkingsovereenkomst, inclusief contact informatie (werk, functie, voornaam, middelste naam (en), achternamen, adres, telefoonnummer en e-mail adres), informatie die u aan ons verstrekt Over uw voorkeuren met betrekking tot marketing of communicatie, evenals informatie die u ons verstrekt als u contact met ons op met een vraag, om een probleem te melden, of wanneer u anderszins contact met ons opnemen als onderdeel van onze samenwerking.

Informatie die wij verzamelen en verwerken wanneer u onze website bezoekt

Informatie over de manier waarop u navigeert naar en tussen onze websites en de bronnen waartoe u toegang hebt, informatie over uw computer, apparaat en browser, waaronder in sommige gevallen uw IP-adres, browser type en andere hardware en software Informatie. Als u toegang tot onze website vanaf een mobiel apparaat, kunnen we ook het verzamelen van een uniek identificatienummer toegewezen aan uw apparaat.

  1. Gebruik van uw persoonlijke gegevens

Wedoio verwerkt uw persoonsgegevens om aan de hieronder beschreven doeleinden te voldoen. Houd er rekening mee dat niet alle van de genoemde doeleinden, categorieën van informatie, ontvangers van informatie of soorten van de verwerking van informatie op u van toepassing in alle gevallen.

Wedoio verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor zover dit nodig is in verband met uw klant-, leverancier-of samenwerkingsrelatie (rekening houdend met, in elk afzonderlijk geval, alle belangen) of volgens de toepasselijke wetgeving.

Customer Relationship Management -het creëren en beheren van uw klantrelatie met Wedoio als onderdeel van de werking van Wedoios Business, met inbegrip van facturering, incasso, marketing, statistiek, enz. Alle statistieken en analyses worden opgesteld in geanonimiseerde vorm en bevatten dus geen informatie die direct aan u toe te rekenen is als persoon. Wedoio kan ook informatie verwerken over onze contacten met onze klanten in verband met de klantenadministratie.

Wij verwijzen ook naar onze handelsvoorwaarden.

Leveranciers-en samenwerkingsrelaties beheren -Wedoio verwerkt uw persoonsgegevens in verband met het beheer van leveranciers-en/of samenwerkingsrelaties waarbij u een leverancier of zakenpartner bent of een contactpersoon bent van een leverancier of een zakenpartner die Wedoio werkt Samen in het kader van de werking van ons bedrijf, inclusief het onderhouden van ons CRM-en leveranciers register, met informatie over onze contacten met onze leveranciers en partners.

exploitatie en onderhoud van onze websites- de levering van onze online diensten op onze websites, inclusief ter ondersteuning van de voortdurende evaluatie en verbetering van onze websites.

naleving van de toepasselijke wet-en regelgeving-naleving van de wet-en regelgeving die WEDOIO wordt beheerst door de werking van de vennootschap of voor de nakoming van de verschillende rapportage-of openbaarmakingsverplichtingen uit hoofde van de toepasselijke wetgeving en De regels zijn aan Wedoio, met inbegrip van Wedoios productiestatistieken en kwaliteitsbeheersing.

Wedoio gebruikt uw persoonsgegevens om beslissingen te nemen die uitsluitend gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering,

WEDOIO streeft ernaar ervoor te zorgen dat alle persoonlijke gegevens die wij verwerken nauwkeurig en actueel zijn. Wij vragen u daarom om ons altijd op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw omstandigheden (bijv. wijziging van adres of betalingsgegevens) zodat wij ervoor kunnen zorgen dat de informatie altijd accuraat en actueel is.

  1. Rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Wedoio behandelt de informatie over u als uitgangspunt op een van de volgende gronden:

(1) u hebt uw toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden (GDPR Art. 6, lid 1, onder A), (2) de sluiting of uitvoering van uw lidmaatschapsovereenkomst met WEDOIO (GDPR Art. 6, lid 1, onder (3) de rechtmatige belangen van de Wedoios, d.w.z. de De hierboven beschreven doeleinden (GDPR Art. 6, lid 1, onder f, en/of (4) de naleving van een wettelijke verplichting op Wedoio (GDPR Art. 6, lid 1, onder c). Daarnaast kunnen er situaties zijn waarin wij uw persoonsgegevens verwerken voor de rechtmatige belangen van derden in verband met de hierboven beschreven doeleinden, tenzij de belangen van uw belang opwegen tegen de GDPR (artikel 6, lid 1, onder f).

  1. Persoonlijke gegevens delen

Wedoio onthult informatie slechts voor zover noodzakelijk als onderdeel van de werking van ons bedrijf.

Wedoio kan uw persoonsgegevens ook bekendmaken en/of toevertrouwen aan andere leveranciers en/of dienstverleners in verband met de normale werking van ons bedrijf, bijvoorbeeld in verband met de externe administratie van onze IT-systemen, Analysetaken, marketing taken, incasso, kredietbeoordeling, audit, juridische bijstand, enz.

Wedoio streeft ernaar de overdracht van persoonsgegevens in het Personhenførbart-formaat zoveel mogelijk te beperken, teneinde de gevallen te beperken waarin informatie wordt verstrekt die aan u persoonlijk kan worden toegeschreven.

Wedoio zal uw persoonsgegevens niet bekendmaken, tenzij dit nodig is om ons bedrijf uit te voeren of aan uw behoeften te voldoen.

Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen naar landen binnen en buiten de Europese economische ruimte (EER), waaronder met name Maleisië.

Wanneer wij uw gegevens overdragen aan derde landen, hebben wij ervoor gezorgd dat er passende veiligheidsmaatregelen zijn getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat de overdracht van uw persoonsgegevens voldoet aan de eisen en Toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

  1. Gegevensintegriteit en-beveiliging

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om te voldoen aan het doel waarvoor zij zijn verzameld, tenzij de opslag noodzakelijk is om te voldoen aan de nationale wettelijke voorschriften, met inbegrip van de wettelijke bewaartermijnen in verband met de controle van EU-subsidies, boekhouding, enz.

Het is Wedoios beleid om persoonsgegevens te beschermen door adequate technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te nemen. Wanneer uw persoonlijke gegevens niet meer nodig zijn, zullen wij ervoor zorgen dat deze op een veilige en veilige manier wordt verwijderd.

  1. Uw rechten

U hebt op elk moment het recht om uw rechten te doen gelden volgens de toepasselijke wet op de gegevensbescherming. U onder andere verzoeken om toegang tot de persoonsgegevens in het bezit van Wedoio en bezwaar maken tegen de verwerking van de gegevens. Daarnaast u verzoeken om rectificatie of verwijdering van onnauwkeurige informatie over uzelf, intrekken toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, en maak uw recht op informatie portabiliteit effectief.

Wilt u een of meer van uw rechten te doen gelden, neem dan contact met ons op info@wedoio.com. Uw aanvraag wordt op elk moment verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet op de gegevensbescherming.

Klacht over Wedoios verwerking van uw persoonsgegevens kan worden gemaakt aan:

Gegevensbescherming
Borgergade 28, 5.
1300 Kopenhagen K

E-mail:DT@datatilsynet.dk

  1. Updates

Wedoio evalueert en actualiseert deze privacy policy regelmatig. Daarom moet u dit privacybeleid regelmatig controleren op wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

By using our website, you agree to our cookie policy Ok